Ordin Nr. 2338/5286 din 26 iulie 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

                     ORDIN   Nr. 2338/5286 din 26 iulie 2004

privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

EMITENT:      MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

              Nr. 2.338 din 26 iulie 2004

              MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

              Nr. 5.286 din 12 noiembrie 2004

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 11 ianuarie 2005

    În temeiul art. 12 alin. (1) lit. f) şi al art. 62 lit. d) şi r) din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările ulterioare,

    în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

    ministrul culturii şi cultelor şi ministrul educaţiei şi cercetării emit prezentul ordin.

    ART. 1

    Se aprobă Regulamentul pentru împrumutul interbibliotecar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

    ART. 3

    Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul culturii şi cultelor,

                             Răzvan Theodorescu

                    p. Ministrul educaţiei şi cercetării,

                                Radu Damian,

                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                REGULAMENT

                     pentru împrumutul interbibliotecar

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    Împrumutul interbibliotecar este serviciul prin care o bibliotecă obţine de la o altă bibliotecă anumite documente inexistente în colecţiile proprii, în scopul asigurării dreptului fundamental al cetăţeanului la informaţie.

    ART. 2

    Împrumutul interbibliotecar este de tip intern, când se efectuează între bibliotecile sistemului naţional de biblioteci, şi de tip internaţional, când se desfăşoară între bibliotecile româneşti şi bibliotecile străine.

    ART. 3

    Acordurile de împrumut se încheie între instituţia care împrumută documentele, denumită bibliotecă furnizoare, şi instituţia care primeşte sub formă de împrumut documentele, denumită bibliotecă beneficiară.

    ART. 4

    Bibliotecile de drept public din cadrul sistemului naţional de biblioteci au obligaţia de a coopera în vederea realizării împrumutului interbibliotecar.

    ART. 5

    Bibliotecile de drept public trebuie să facă cunoscut utilizatorilor serviciul de împrumut interbibliotecar.

    ART. 6

    Biblioteca furnizoare este obligată să accepte împrumutul documentelor în condiţiile prezentului regulament.

    ART. 7

    Împrumutul între filialele aceleiaşi biblioteci de drept public sau de drept privat, chiar dacă acestea au gestiuni distincte, nu se consideră împrumut interbibliotecar.

    ART. 8

    (1) Împrumutul interbibliotecar cuprinde toate tipurile de documente, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, a documentelor fragile sau voluminoase, precum şi a celor solicitate frecvent pentru lectură în cadrul bibliotecii furnizoare.

    (2) Biblioteca furnizoare decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat.

    ART. 9

    (1) Biblioteca furnizoare poate transmite bibliotecii beneficiare copii de pe documentele exceptate de la împrumut în condiţiile art. 8, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    (2) Costurile multiplicărilor şi ale expediţiei se suportă de către biblioteca beneficiară, care devine proprietara acestor materiale, sau de către utilizatori, după caz.

    ART. 10

    Perioada de împrumut se stabileşte de către biblioteca furnizoare.

    ART. 11

    Conducerea bibliotecilor beneficiare, în cazul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică, precum şi autoritatea tutelară, în cazul bibliotecilor de drept public fără personalitate juridică, răspund direct de integritatea bunurilor culturale care fac obiectul împrumutului.

    CAP. 2

    Metodologia împrumutului interbibliotecar

    ART. 12

    (1) Împrumutul se realizează pe baza cererii de împrumut intern sau de împrumut internaţional, care este un formular standardizat.

    (2) Formularul de împrumut poate fi transmis prin scrisoare poştală, fax sau poştă electronică şi cuprinde următoarele elemente:

    a) denumirea bibliotecii beneficiare şi, după caz, codul atribuit acesteia de biblioteca furnizoare;

    b) data transmiterii cererii;

    c) adresa bibliotecii beneficiare, numărul de telefon şi adresa de e-mail;

    d) adresa bibliotecii furnizoare, numărul de telefon şi adresa de e-mail;

    e) semnătura şi ştampila autorităţii beneficiare;

    f) data limită până la care documentul este aşteptat;

    g) cota documentului (dacă este posibil);

    h) detalii bibliografice complete ale documentului solicitat;

    i) menţionarea, dacă este posibil, a sursei de referinţă;

    j) cerinţe speciale: microfilm, microfişă, ediţie în altă limbă etc.;

    k) cerinţe de livrare – modalităţi de expediţie: poştă, fax, transmisie electronică;

    l) plata.

    (3) Pentru o publicaţie monografică se completează următoarele elemente:

    a) autorul;

    b) titlul;

    c) ediţia;

    d) locul de publicare;

    e) editura;

    f) data publicării;

    g) colecţia/seria;

    h) ISBN (dacă există).

    (4) Pentru o copie dintr-o publicaţie serială se completează următoarele elemente:

    a) titlul serialului;

    b) numărul fasciculei;

    c) pagini;

    d) autorul articolului;

    e) titlul articolului;

    f) ISSN (dacă există).

    ART. 13

    Cererea pentru împrumutul intern se realizează pe baza formularelor standardizate A, B şi C, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament, după cum urmează:

    a) formularul A se păstrează de către biblioteca beneficiară, iar formularele B şi C sunt transmise bibliotecii furnizoare;

    b) formularul B însoţeşte publicaţia atât la împrumut, cât şi la restituire;

    c) formularul C se păstrează de către biblioteca furnizoare, ca justificare a împrumutului efectuat, şi poate fi folosit pentru înlocuirea la raft a documentului împrumutat; în caz de nelivrare a documentului, cele două formulare se restituie bibliotecii beneficiare.

    ART. 14

    Cererea pentru împrumutul internaţional se realizează pe baza formularelor standardizate A, B, C şi D, cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul regulament, după cum urmează:

    a) formularul A se păstrează de către biblioteca beneficiară; formularele B, C şi D sunt transmise bibliotecii furnizoare;

    b) formularul B însoţeşte publicaţia atât la împrumut, cât şi la restituire;

    c) formularul C se foloseşte pentru înlocuirea la raft a documentului împrumutat;

    d) formularul D are pe verso rubrici destinate înscrierii bibliotecilor în care cererea circulă pentru rezolvarea împrumutului;

    e) formularul D este reţinut de către biblioteca furnizoare ca dovadă a împrumutului efectuat, iar în caz de nelivrare se restituie bibliotecii beneficiare, împreună cu formularele B şi C.

    ART. 15

    (1) Biblioteca furnizoare răspunde la cererea de împrumut în interval de 7 zile calendaristice de la înregistrarea acesteia.

    (2) Expedierea documentelor se face pe calea cea mai rapidă, asigurându-se conservarea şi securitatea acestora în timpul transportului.

    (3) Perioada de împrumut a documentului este de minimum 20 de zile din momentul expedierii sau în funcţie de termenul fixat de către biblioteca furnizoare.

    (4) Biblioteca furnizoare îşi poate lua măsuri de securitate prin asigurarea anumitor documente înainte de expedierea lor.

    (5) Biblioteca furnizoare poate stabili respectarea altor cerinţe, în condiţiile legii.

    ART. 16

    (1) Biblioteca beneficiară trebuie să respecte următoarele condiţii:

    a) să aplice măsurile de protecţie a documentelor primite, cu respectarea condiţiilor de păstrare cerute de biblioteca furnizoare;

    b) consultarea documentelor împrumutate să se facă numai în sala de lectură;

    c) restituirea documentelor împrumutate să se facă la termenul stabilit de comun acord cu biblioteca furnizoare;

    d) cererile de prelungire a perioadei de împrumut a documentelor să se facă înainte de expirarea termenului stabilit; în cazul în care nu se primeşte nici un răspuns de la biblioteca furnizoare, cererea se consideră aprobată;

    e) notificarea primirii sau restituirii unui document nu este necesară decât la cererea bibliotecii furnizoare.

    (2) Biblioteca beneficiară răspunde de orice pierdere sau deteriorare a documentului împrumutat, de la primirea până la restituirea acestuia.

    ART. 17

    (1) Împrumutul interbibliotecar intern se face cu titlu gratuit.

    (2) În cazul în care volumul împrumuturilor interne este mare, biblioteca furnizoare poate percepe taxe, după ce valoarea acestora şi forma de plată au fost comunicate bibliotecii beneficiare.

    (3) Împrumutul interbibliotecar internaţional se face cu titlu oneros, biblioteca furnizoare percepând taxe sub forma unei facturi, a cupoanelor răspuns internaţional sau a cupoanelor internaţionale de plată IFLA.

    (4) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (2) şi (3) se stabileşte de către biblioteca furnizoare.

    CAP. 3

    Dispoziţii finale

    ART. 18

    (1) Bibliotecile care efectuează servicii de împrumut interbibliotecar intern şi internaţional sunt obligate să alcătuiască evidenţa împrumuturilor şi să comunice organelor abilitate datele statistice respective.

    (2) Biblioteca Naţională a României centralizează, la nivel naţional, statistica anuală a împrumutului interbibliotecar intern şi internaţional.

    (3) Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

————

    *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

    ANEXA 1

            CERERE DE ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR | Numărul cererii

                       FORMULARUL A             |

            ____________________________________|_______________________________

              Adresa bibliotecii furnizoare | Data limită până la care

                                            | documentul este aşteptat

                                            |___________________________________

                                            | Cota

                                            |___________________________________

                                            |           _             _

                                            | Împrumut |_| Fotocopie |_|

                                            |                         _

                                            | Transmisie electronică |_|

                                            |___________________________________

                                            | Răspuns

            ________________________________|___________________________________

                                                        |  _

              Cărţi: Autor, titlu – Publicaţii seriale: | |_| Volum/fascicol

              Titlu, titlul şi autorul articolului      | inexistent în colecţii

                                                        |  _

                                                        | |_| Inexistent în

                                                        | catalogul bibliotecii

                                                        | noastre

Trimiteţi                                               |  _

formularele                                             | |_| Indisponibil

B şi C                                                  | pentru împrumut

bibliotecii                                             |  _

furnizoare.                                             | |_| Indisponibil.

Reţineţi                                                | Reveniţi cu o nouă

formularul A                                            | cerere după data de

                                                        | ………………….

              Loc de publicare             Editura      |  _

            ____________________________________________| |_| Data restituirii

              An | Vol. | Nr. | Pagini |   ISBN/ISSN    | ………………….

                 |      |     |        |                |  _

            _____|______|_____|________|________________| |_| Documentul va fi

              Ediţie | Sursa bibliografică              | consultat numai în

            _________|__________________________________| sala de lectură

               _______________________________________  :

              | Adresa bibliotecii beneficiare        | :_______________________

              |                                       | : Declarăm că această

              |                                       | : publicaţie nu va fi

              |                                       | : utilizată decât pentru

              |                                       | : cercetare şi studiu

              |                                       | :

              |                                       | : Semnătura

              |                                       | :

              |                                       | : Data

              |_______________________________________| :

                                                        :

            CERERE DE ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR | Numărul cererii

                       FORMULARUL B             |

            ____________________________________|_______________________________

              Adresa bibliotecii furnizoare | Data limită până la care

                                            | documentul este aşteptat

                                            |___________________________________

                                            | Cota

                                            |___________________________________

                                            |           _             _

                                            | Împrumut |_| Fotocopie |_|

                                            |                         _

                                            | Transmisie electronică |_|

                                            |___________________________________

                                            | Răspuns

            ________________________________|___________________________________

                                                        |  _

              Cărţi: Autor, titlu – Publicaţii seriale: | |_| Volum/fascicol

              Titlu, titlul şi autorul articolului      | inexistent în colecţii

                                                        |  _

                                                        | |_| Inexistent în

                                                        | catalogul bibliotecii

                                                        | noastre

Trimiteţi                                               |  _

formularele                                             | |_| Indisponibil

B şi C                                                  | pentru împrumut

bibliotecii                                             |  _

furnizoare.                                             | |_| Indisponibil.

Reţineţi                                                | Reveniţi cu o nouă

formularul A                                            | cerere după data de

                                                        | ………………….

              Loc de publicare             Editura      |  _

            ____________________________________________| |_| Data restituirii

              An | Vol. | Nr. | Pagini |   ISBN/ISSN    | ………………….

                 |      |     |        |                |  _

            _____|______|_____|________|________________| |_| Documentul va fi

              Ediţie | Sursa bibliografică              | consultat numai în

            _________|__________________________________| sala de lectură

               _______________________________________  :

              | Adresa bibliotecii beneficiare        | :_______________________

              |                                       | : Declarăm că această

              |                                       | : publicaţie nu va fi

              |                                       | : utilizată decât pentru

              |                                       | : cercetare şi studiu

              |                                       | :

              |                                       | : Semnătura

              |                                       | :

              |                                       | : Data

              |_______________________________________| :

                                                        :

            CERERE DE ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR | Numărul cererii

                       FORMULARUL C             |

            ____________________________________|_______________________________

              Adresa bibliotecii furnizoare | Data limită până Ia care

                                            | documentul este aşteptat

                                            |___________________________________

                                            | Cota

                                            |___________________________________

                                            |           _             _

                                            | Împrumut |_| Fotocopie |_|

                                            |                         _

                                            | Transmisie electronică |_|

                                            |___________________________________

                                            | Răspuns

            ________________________________|___________________________________

                                                        |  _

              Cărţi: Autor, titlu – Publicaţii seriale: | |_| Volum/fascicol

              Titlu, titlul şi autorul articolului      | inexistent în colecţii

                                                        |  _

                                                        | |_| Inexistent în

                                                        | catalogul bibliotecii

                                                        | noastre

Trimiteţi                                               |  _

formularele                                             | |_| Indisponibil

B şi C                                                  | pentru împrumut

bibliotecii                                             |  _

furnizoare.                                             | |_| Indisponibil.

Reţineţi                                                | Reveniţi cu o nouă

formularul A                                            | cerere după data de

                                                        | ………………….

              Loc de publicare             Editura      |  _

            ____________________________________________| |_| Data restituirii

              An | Vol. | Nr. | Pagini |   ISBN/ISSN    | ………………….

                 |      |     |        |                |  _

            _____|______|_____|________|________________| |_| Documentul va fi

              Ediţie | Sursa bibliografică              | consultat numai în

            _________|__________________________________| sala de lectură

               _______________________________________  :

              | Adresa bibliotecii beneficiare        | :_______________________

              |                                       | : Declarăm că această

              |                                       | : publicaţie nu va fi

              |                                       | : utilizată decât pentru

              |                                       | : cercetare şi studiu

              |                                       | :

              |                                       | : Semnătura

              |                                       | :

              |                                       | : Data

              |_______________________________________| :

                                                        :

    ANEXA 2

 ______________________________________________________________________________

| I.F.L.A.  INTERNATIONAL LOAN/PHOTOCOPY   | Request ref. no/Patron identifier |

|           REQUEST FORM                   | No. de Commande/identite de       |

|           FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRET/ | lecteur                           |

|           PHOTOCOPIE INTERNATIONAL       |                                   |

|                                          |                                   |

|           COPY A     EXEMPLAIRE A        |                                   |

|__________________________________________|___________________________________|

| Borrowing library’s address    | Needed by           | Quote if cost exceeds |

| Adresse de la bibliotheque     | Demande avant       | Prix si plus que      |

| emprunteuse                    |                     |                       |

|                                |_____________________|_______________________|

|                                | Shelfmark                                   |

|                                | Cot de placement                            |

|                                |_____________________________________________|

|                                |                _         _                  |

|                                | Request for:  |_| Loan  |_| Photocopy       |

|                                | Commande de:      Pret      Photocopie      |

|                                |  _                                          |

|                                | |_| Microform                               |

|                                |_____________________________________________|

|                                | Report/Response                             |

|________________________________|_____________________________________________|

| Books: Author, title – Livres: Auteur,   |  _                                |

| titre/Serials: Title, article title,     | |_| Part not held/Volume/         |

| author – Periodiques: Titre, titre de    | fasciscule non detenu             |

| l’article, auteur                        |  _                                |

|                                          | |_| Title not held/nous n’avons   |

|                                          | pas ce titre                      |

|                                          |  _                                |

|                                          | |_| Not traced/Ne figure pas dans |

|                                          | cette bibl.                       |

|                                          |  _                                |

|                                          | |_| Not for loan/Exclu de pret    |

|                                          |  _                                |

| Place of Publication     Publisher       | |_| Copyright restrictions        |

| Lieu de publication      Editeur         |  _                                |

|__________________________________________| |_| Not immediately available.    |

| Year- | Volume| Part-| Pages | ISBN/ISSN | Reapply in …………. weeks    |

| Annee | -Tome | No.  |       |           |     Non disponible actuellement.  |

|_______|_______|______|_______|___________| Renouvelez la demande dans …..  |

| Edition| Source of verification/reference| semaines                          |

|        | Reference bibliographique/      |  _                                |

|        | Verification                    | |_| Lent until/Prete jusqu’au     |

|________|_________________________________| ………………………..     |

|                                          :  _                                |

|  ______________________________________  : |_| Use in library only/A         |

| | Lending library’s address/adresse de | : consulter sur place uniquement    |

| | la bibliotheque preteuse             | :___________________________________|

| |                                      | :     I declare that this           |

| |                                      | : publication is required only for  |

| |                                      | : the purpose of research or private|

| |                                      | : study.                            |

| |                                      | :     Je declare que cette          |

| |                                      | : publication n’est demande qu’a des|

| |                                      | : fins de recherche ou d’etude      |

| |                                      | : privee.                           |

| |                                      | :                                   |

| |                                      | :     Signature ………………..|

| |                                      | :                                   |

| |______________________________________| :     Date …………………….|

|__________________________________________:___________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| I.F.L.A.  INTERNATIONAL LOAN/PHOTOCOPY   | Request ref. no/Patron identifier |

|           REQUEST FORM                   | No. de Commande/identite de       |

|           FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRET/ | lecteur                           |

|           PHOTOCOPIE INTERNATIONAL       |                                   |

|                                          |                                   |

|           COPY B     EXEMPLAIRE B        |                                   |

|__________________________________________|___________________________________|

| Borrowing library’s address    | Needed by           | Quote if cost exceeds |

| Adresse de la bibliotheque     | Demande avant       | Prix si plus que      |

| emprunteuse                    |                     |                       |

|                                |_____________________|_______________________|

|                                | Shelfmark                                   |

|                                | Cot de placement                            |

|                                |_____________________________________________|

|                                |                _         _                  |

|                                | Request for:  |_| Loan  |_| Photocopy       |

|                                | Commande de:      Pret      Photocopie      |

|                                |  _                                          |

|                                | |_| Microform                               |

|                                |_____________________________________________|

|                                | Report/Response                             |

|________________________________|_____________________________________________|

| Books: Author, title – Livres: Auteur,   |  _                                |

| titre/Serials: Title, article title,     | |_| Part not held/Volume/         |

| author – Periodiques: Titre, titre de    | fasciscule non detenu             |

| l’article, auteur                        |  _                                |

|                                          | |_| Title not held/nous n’avons   |

|                                          | pas ce titre                      |

|                                          |  _                                |

|                                          | |_| Not traced/Ne figure pas dans |

|                                          | cette bibl.                       |

|                                          |  _                                |

|                                          | |_| Not for loan/Exclu de pret    |

|                                          |  _                                |

| Place of Publication     Publisher       | |_| Copyright restrictions        |

| Lieu de publication      Editeur         |  _                                |

|__________________________________________| |_| Not immediately available.    |

| Year- | Volume| Part-| Pages | ISBN/ISSN | Reapply in …………. weeks    |

| Annee | -Tome | No.  |       |           |     Non disponible actuellement.  |

|_______|_______|______|_______|___________| Renouvelez la demande dans …..  |

| Edition| Source of verification/reference| semaines                          |

|        | Reference bibliographique/      |  _                                |

|        | Verification                    | |_| Lent until/Prete jusqu’au     |

|________|_________________________________| ………………………..     |

|                                          |  _                                |

|  ______________________________________  | |_| Use in library only/A         |

| | Lending library’s address/adresse de | | consulter sur place uniquement    |

| | la bibliotheque preteuse             | |___________________________________|

| |                                      | |     I declare that this           |

| |                                      | | publication is required only for  |

| |                                      | | the purpose of research or private|

| |                                      | | study.                            |

| |                                      | |     Je declare que cette          |

| |                                      | | publication n’est demande qu’a des|

| |                                      | | fins de recherche ou d’etude      |

| |                                      | | privee.                           |

| |                                      | |                                   |

| |                                      | |     Signature ………………..|

| |                                      | |                                   |

| |______________________________________| |     Date …………………….|

|__________________________________________|___________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| I.F.L.A.  INTERNATIONAL LOAN/PHOTOCOPY   | Request ref. no/Patron identifier |

|           REQUEST FORM                   | No. de Commande/identite de       |

|           FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRET/ | lecteur                           |

|           PHOTOCOPIE INTERNATIONAL       |                                   |

|                                          |                                   |

|           COPY C     EXEMPLAIRE C        |                                   |

|__________________________________________|___________________________________|

| Borrowing library’s address    | Needed by           | Quote if cost exceeds |

| Adresse de la bibliotheque     | Demande avant       | Prix si plus que      |

| emprunteuse                    |                     |                       |

|                                |_____________________|_______________________|

|                                | Shelfmark                                   |

|                                | Cot de placement                            |

|                                |_____________________________________________|

|                                |                _         _                  |

|                                | Request for:  |_| Loan  |_| Photocopy       |

|                                | Commande de:      Pret      Photocopie      |

|                                |  _                                          |

|                                | |_| Microform                               |

|                                |_____________________________________________|

|                                | Report/Response                             |

|________________________________|_____________________________________________|

| Books: Author, title – Livres: Auteur,   |  _                                |

| titre/Serials: Title, article title,     | |_| Part not held/Volume/         |

| author – Periodiques: Titre, titre de    | fasciscule non detenu             |

| l’article, auteur                        |  _                                |

|                                          | |_| Title not held/nous n’avons   |

|                                          | pas ce titre                      |

|                                          |  _                                |

|                                          | |_| Not traced/Ne figure pas dans |

|                                          | cette bibl.                       |

|                                          |  _                                |

|                                          | |_| Not for loan/Exclu de pret    |

|                                          |  _                                |

| Place of Publication     Publisher       | |_| Copyright restrictions        |

| Lieu de publication      Editeur         |  _                                |

|__________________________________________| |_| Not immediately available.    |

| Year- | Volume| Part-| Pages | ISBN/ISSN | Reapply in …………. weeks    |

| Annee | -Tome | No.  |       |           |     Non disponible actuellement.  |

|_______|_______|______|_______|___________| Renouvelez la demande dans …..  |

| Edition| Source of verification/reference| semaines                          |

|        | Reference bibliographique/      |  _                                |

|        | Verification                    | |_| Lent until/Prete jusqu’au     |

|________|_________________________________| ………………………..     |

|                                          :  _                                |

|  ______________________________________  : |_| Use in library only/A         |

| | Lending library’s address/adresse de | : consulter sur place uniquement    |

| | bibliotheque preteuse                | :___________________________________|

| |                                      | :     I declare that this           |

| |                                      | : publication is required only for  |

| |                                      | : the purpose of research or private|

| |                                      | : study.                            |

| |                                      | :     Je declare que cette          |

| |                                      | : publication n’est demande qu’a des|

| |                                      | : fins de recherche ou d’etude      |

| |                                      | : privee.                           |

| |                                      | :                                   |

| |                                      | :     Signature ………………..|

| |                                      | :                                   |

| |______________________________________| :     Date …………………….|

|__________________________________________:___________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| I.F.L.A.  INTERNATIONAL LOAN/PHOTOCOPY   | Request ref. no/Patron identifier |

|           REQUEST FORM                   | No. de Commande/identite de       |

|           FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRET/ | lecteur                           |

|           PHOTOCOPIE INTERNATIONAL       |                                   |

|                                          |                                   |

|           COPY D     EXEMPLAIRE D        |                                   |

|__________________________________________|___________________________________|

| Borrowing library’s address    | Needed by           | Quote if cost exceeds |

| Adresse de la bibliotheque     | Demande avant       | Prix si plus que      |

| emprunteuse                    |                     |                       |

|                                |_____________________|_______________________|

|                                | Shelfmark                                   |

|                                | Cot de placement                            |

|                                |_____________________________________________|

|                                |                _         _                  |

|                                | Request for:  |_| Loan  |_| Photocopy       |

|                                | Commande de:      Pret      Photocopie      |

|                                |  _                                          |

|                                | |_| Microform                               |

|                                |_____________________________________________|

|                                | Report/Response                             |

|________________________________|_____________________________________________|

| Books: Author, title – Livres: Auteur,   |  _                                |

| titre/Serials: Title, article title,     | |_| Part not held/Volume/         |

| author – Periodiques: Titre, titre de    | fasciscule non detenu             |

| l’article, auteur                        |  _                                |

|                                          | |_| Title not held/nous n’avons   |

|                                          | pas ce titre                      |

|                                          |  _                                |

|                                          | |_| Not traced/Ne figure pas dans |

|                                          | cette bibl.                       |

|                                          |  _                                |

|                                          | |_| Not for loan/Exclu de pret    |

|                                          |  _                                |

| Place of Publication     Publisher       | |_| Copyright restrictions        |

| Lieu de publication      Editeur         |  _                                |

|__________________________________________| |_| Not immediately available.    |

| Year- | Volume| Part-| Pages | ISBN/ISSN | Reapply in …………. weeks    |

| Annee | -Tome | No.  |       |           |     Non disponible actuellement.  |

|_______|_______|______|_______|___________| Renouvelez la demande dans …..  |

| Edition| Source of verification/reference| semaines                          |

|        | Reference bibliographique/      |  _                                |

|        | Verification                    | |_| Lent until/Prete jusqu’au     |

|________|_________________________________| ………………………..     |

|                                          :  _                                |

|  ______________________________________  : |_| Use in library only/A         |

| | Lending library’s address/adresse de | : consulter sur place uniquement    |

| | la bibliotheque preteuse             | :___________________________________|

| |                                      | :     I declare that this           |

| |                                      | : publication is required only for  |

| |                                      | : the purpose of research or private|

| |                                      | : study.                            |

| |                                      | :     Je declare que cette          |

| |                                      | : publication n’est demande qu’a des|

| |                                      | : fins de recherche ou d’etude      |

| |                                      | : privee.                           |

| |                                      | :                                   |

| |                                      | :     Signature ………………. |

| |                                      | :                                   |

| |______________________________________| :     Date …………………… |

|__________________________________________:___________________________________|

    Verso formular D

| For libraries circulating this request   || Additional working space         |

| Pour les bibliotheques faisant           || Remarques eventuelles: Utiliser  |

| circuler cette demande                   || le cadre ci-dessous              |

|__________________________________________||__________________________________|

| Date forwarded | Rota          | Report  ||                                  |

| Transmis le    | Liste des     | Reponse ||__________________________________|

|                | bibliotheques |         ||                                  |

|                | solicitees a  |         ||__________________________________|

|                | tour de role  |         ||                                  |

|________________|_______________|_________||__________________________________|

|                |               |         ||                                  |

|                |               |         ||__________________________________|

|                |               |         ||                                  |

|                |               |         ||__________________________________|

|                |               |         ||                                  |

|                |               |         ||__________________________________|

|                |               |         ||                                  |

|                |               |         ||__________________________________|

|                |               |         ||                                  |

|                |               |         ||__________________________________|

|                |               |         ||                                  |

|                |               |         ||__________________________________|

|                |               |         ||                                  |

|                |               |         ||__________________________________|

|                |               |         ||                                  |

|                |               |         ||__________________________________|

|                |               |         ||                                  |

|________________|_______________|_________||__________________________________|

 These forms may be purchased from:   IFLA Office for International Lending, c/o

 Les formulaires sont en vente chez:  British Library Document Supply Centre,

                                      Boston Spa, Wetherby, West Yorkshire, LS23

                                      7BQ, United Kingdom.

                              —————