Împrumut interbibliotecar

Regulamentul pentru împrumutul interbibliotecar emis de Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial nr. 35 /11 ianuarie 2005, Legii Bibliotecilor nr. 334/ 31 mai 2002, republicată, Legii nr 8/1996

Art. 1. Împrumutul interbibliotecar intern este gratuit.

Art. 2. Publicaţiile solicitate se obţin pe baza completării formularului de împrumut interbibliotecar sau a unei adrese oficiale scrise, cu semnătură autorizată, ştampilă şi număr de ieşire, emisă de instituţia beneficiară. Adresa oficială va specifica toate datele de identificare a publicaţiei ( autor, titlu, editură, an de publicare). Acest document va primi număr de înregistrare şi, pe baza lui, bibliotecarul responsabil cu împrumutul interbibliotecar va întocmi formele de expediere a coletului. Adresa oficială care va însoţi coletul va fi avizată de conducătorul instituţiei. Nu se admit derogări de la această procedură.

Art. 3. Formularul de împrumut sau adresa oficială pot fi transmise prin serviciul poştal, fax sau poştă electronică.

Art. 4. Numărul maxim de titluri împrumutate este de 5. Fac excepţie manifestările culturale, pentru care instituţiile beneficiare vor întocmi documentaţii justificative.

Art. 5. Biblioteca județeană ”Alexandru Odobescu” decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat.

Art. 6. Următoarele categorii de publicații din fondurile Bibliotecii  ”Alexandru Odobescu” nu pot fi împrumutate:
a) publicații din depozite solicitate frecvent în sălile de lectură;
b) publicații din fondul sălilor de lectură;
c) lucrări de referință (dicționare, enciclopedii, antologii, compendii, almanahuri, anuare, calendare, ghiduri, cursuri universitare şi manuale şcolare, teze de doctorat etc.);
d) lucrări din fondurile “Colecţiilor Speciale” (cărţi, manuscrise, benzi magnetice, discuri, casete, fotografii, hărţi etc.), cu excepţia celor solicitate în vederea organizării unor manifestări culturale cu caracter deosebit, pentru care instituţiile beneficiare vor întocmi documentaţii justificative, cu respectarea Hotărârii nr. 1546/18 decembrie 2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
e) documente fragile sau voluminoase.

Art. 7. Perioada de împrumut:
a) pentru instituţiile din Bucureşti: 15 zile
b) pentru instituţiile din provincie: 30 de zile
c) prelungirea perioadei de împrumut: 15 – 30 zile

Cererea de prelungire a perioadei de împrumut se face obligatoriu înainte de expirarea termenului stabilit.

Art. 8. Nerespectarea acestor termene va fi urmată de somaţie în scris, adresată instituţiei respective, semnată de şeful serviciului Comunicarea Colecţiilor şi avizată de conducerea bibliotecii. Publicaţiile respective vor fi returnate obligatoriu în termen de 3 zile de la data primirii somaţiei (data poştei).

Art. 9. Nerestituirea publicaţiilor în urma somaţiei sau deteriorarea documentelor de bibliotecă împrumutate de către instituţiile beneficiare se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată de Comisia de Evaluare a  Bibliotecii ”Alexandru Odobescu” prin aplicarea coeficientului de inflație la zi. De asemenea, instituţiei beneficiare i se va suspenda dreptul de împrumut pe o perioadă de 6 luni.

Art. 10. În cazul în care instituţia beneficiară nu poate restitui una sau mai multe din publicaţiile împrumutate, ele vor fi recuperate fizic, în ediţie identică, de la instituţia respectivă.

Art. 11. În cazul când publicaţiile nu pot fi recuperate fizic, în ediţie identică de la instituţia beneficiară, aceasta va achita valoarea de inventar a publicaţiilor, actualizată de Comisia de Evaluare a B.N.R. cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.
De asemenea, instituţiei beneficiare i se va anula dreptul de împrumut interbibliotecar.